Line Faktoriali lundrimit

Artikuj: teorive

Line Faktoriali lundrimit

Biblioteka

Në matematikë, faktoriale e një n jo-negative integer, pėrcaktuara nga N!, Është produkt i të gjitha integers pozitive më pak se ose e barabartë me n. Për shembull, vlera e 0! është 1, sipas konventës për një produkt të zbrazët. [1]

Operacioni faktoriale është hasur në shumë fusha të ndryshme të matematikës, sidomos në

Kombinatorika, algjebër dhe analiza matematike. Paraqitja e saj më themelore është fakti se ka n! mënyra për të rregulluar objektet n dallueshme në një sekuencë (dmth., permutations e caktuar e objekteve). Ky fakt ishte i njohur të paktën si në fillim të shekullit 12th, për studiuesit indiane. [2] Shënimi n! u prezantua nga Christian KRAMP në 1808.

Faktorial