Ndikimi: Akademia

Parashikimet: Akademia

Ndikimi në Akademinë Lokale të Tregjeve Fluturimi Detare

Potenciali ardhurat vjetore neto nga Share Tregut

Supozimet
 
 
 
 
 
1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 Viti
Ports26140313475579
Anije (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Pilotët2581,4023,1264,7505,787
Pilotët / tremujorit653517821,1881,447
Klasat11368
Instruktorët1491417

Pasqyra projektuar ardhurat

AKADEMIA E DETARE Fluturimi: DEKLARATË projektuar ARDHURAT
 
# I Studentëve2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Shitjet5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Shpenzimet Operative-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Margjina bruto5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Zhvlerësim-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Të ardhura nga interesi149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Shpenzime interesi-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Të ardhurat para tatimit4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Tatimi në të ardhura-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Të ardhurat neto2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Zhvlerësim30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Të ardhura nga interesi-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Shpenzime interesi108,675320,250525,875717,150892,675
Tatimi në të ardhura1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Të ardhurat neto4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Fletë Bilanci projektuar

AKADEMIA E DETARE Fluturimi: FLETE projektuar BILANCIT
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASETET
Pasuritë e tanishme
Kontrollimi / Kursimeve7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Llogaritë Arkëtueshme53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventar3,4507,10011,15015,20019,650
Asetet tjera aktuale25,00025,00025,00025,00025,000
Totali i aktiveve aktuale7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Asetet fikse
Kosto3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Asetet fikse neto3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
Totali i aktiveve10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
DETYRIMET & KAPITALI
Detyrimet
Detyrimet e tanishme
Llogaritë e pagueshme2,06410,07022,51934,47741,958
Detyrime të tjera rrjedhëse50,00050,00050,00050,00050,000
Totali i detyrimeve rrjedhëse52,06460,07072,51984,47791,958
Detyrimet Long Term3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Detyrimet totale3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Drejtësi
Stock përbashkët500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Shtesë të paguar në kryeqytet4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Fitimet e pashpërndara2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Totali i ekuitetit7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
DETYRIMET GJITHSEJ & KAPITALI10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Flow projektuar Cash

AKADEMIA E DETARE Fluturimi: FLOW projektuar CASH
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Aktivitetet operative
Të ardhurat neto2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Rregullimet për të pajtuar të ardhurave neto
të holla neto nga operacionet dhënë:
Ndryshimi në:
Llogaritë Arkëtueshme-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Llogaritë e pagueshme2,0648,00612,44911,9577,481
Asetet tjera aktuale-25,000----
Zhvlerësim30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventar-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Detyrime të tjera50,000----
Paraja neto nga aktivitetet operative2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
Aktivitetet investuese
Pajisje-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Paraja neto nga aktivitetet investuese-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Aktivitetet financuese
Huazimet LTD3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
Paydowns LTD-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Kontributet ekuitetit5,000,0003,000,0002,000,000--
Pagesat dividentit-----
Paraja neto nga aktivitetet Financimit8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Rritja neto të holla për periudhën7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Cash në fillim të periudhës-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Cash në fund të periudhës7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

përmbledhje