Ndikimi: Touring Fast

Parashikimet: Touring shpejte

Ndikimi në treg turne Fast

Potenciali ardhurat vjetore neto nga Share Tregut

Turne FAST: Projektim TREGUT PËRMBLEDHJE
 
 
 
 
Share TregutPasagjerëtPax / DitaShkon / DitaAnijePax / RunTë hyrat totaleShpenzimi i përgjithshëmTë ardhurat neto
Arrin 201018,418,1571,307,689,133
Share 10%1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
Share 20%3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
Share 30%5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Pasqyra projektuar ardhurat

Turne FAST: DEKLARATË projektuar ARDHURAT
 
# I Boats zbarkojë104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Shitjet10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Shpenzimet Operative-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Margjina bruto6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Zhvlerësim-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Të ardhura nga interesi85,916197,770241,698276,926382,671
Shpenzime interesi-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Të ardhurat para tatimit4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Tatimi në të ardhura-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Të ardhurat neto3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Zhvlerësim256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Të ardhura nga interesi-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Shpenzime interesi900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Tatimi në të ardhura1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Të ardhurat neto5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Fletë Bilanci projektuar

Turne FAST: FLETE projektuar BILANCIT
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASETET
Pasuritë e tanishme
Kontrollimi / Kursimeve4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Llogaritë Arkëtueshme102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventar30,250120,500210,625300,750381,750
Asetet tjera aktuale25,00025,00025,00025,00025,000
Totali i aktiveve aktuale4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Asetet fikse
Kosto30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Asetet fikse neto29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
Totali i aktiveve34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
DETYRIMET & KAPITALI
Detyrimet
Detyrimet e tanishme
Llogaritë e pagueshme38,485155,480277,531408,367534,185
Detyrime të tjera rrjedhëse50,00050,00050,00050,00050,000
Totali i detyrimeve rrjedhëse88,485205,480327,531458,367584,185
Detyrimet Long Term26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Detyrimet totale26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Drejtësi
Stock përbashkët500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Shtesë të paguar në kryeqytet4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Fitimet e pashpërndara3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Totali i ekuitetit8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
DETYRIMET GJITHSEJ & KAPITALI34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Flow projektuar Cash

Turne FAST: FLOW projektuar CASH
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Aktivitetet operative
Të ardhurat neto3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Rregullimet për të pajtuar të ardhurave neto
të holla neto nga operacionet dhënë:
Ndryshimi në:
Llogaritë Arkëtueshme-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Llogaritë e pagueshme38,485116,995122,051130,836125,818
Asetet tjera aktuale-25,000----
Zhvlerësim256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventar-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Detyrime të tjera50,000----
Paraja neto nga aktivitetet operative3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
Aktivitetet investuese
Pajisje-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Paraja neto nga aktivitetet investuese-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Aktivitetet financuese
Huazimet LTD30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns LTD-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Kontributet ekuitetit5,000,0003,000,0002,000,000--
Pagesat dividentit-----
Paraja neto nga aktivitetet Financimit31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Rritja neto të holla për periudhën4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Cash në fillim të periudhës-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Cash në fund të periudhës4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

përmbledhje