Ndikimi: Tragete Fast

Parashikimet: Anijet e shpejte

Ndikimi në treg Ferry Fast

Potenciali ardhurat vjetore neto nga Share Tregut

TRAGETI FAST: PËRMBLEDHJE projektuar TREGUT
 
 
Share TregutPasagjerëtAnijeTë ardhurat @ 12 / paxShpenzimTë ardhurat neto
10 WO% Penetrimi57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20 WO% Penetrimi114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30 WO% Penetrimi172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Pasqyra projektuar ardhurat

TRAGETI FAST: DEKLARATË projektuar ARDHURAT
 
 
 
# I Boats zbarkojë3383170234301
Share Tregut1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Shitjet43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Shpenzimet Operative-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Margjina bruto19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Zhvlerësim-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Të ardhura nga interesi22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Shpenzime interesi-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Të ardhurat para tatimit9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Tatimi në të ardhura-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Të ardhurat neto6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Zhvlerësim852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Të ardhura nga interesi-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Shpenzime interesi3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Tatimi në të ardhura2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Të ardhurat neto12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Fletë Bilanci projektuar

TRAGETI FAST: FLETE projektuar BILANCIT
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASETET
Pasuritë e tanishme
Kontrollimi / Kursimeve1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Llogaritë Arkëtueshme439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventar100,000251,000513,000706,000908,000
Asetet tjera aktuale25,00025,00025,00025,00025,000
Totali i aktiveve aktuale1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Asetet fikse
Kosto100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Asetet fikse neto99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
Totali i aktiveve100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
DETYRIMET & KAPITALI
Detyrimet
Detyrimet e tanishme
Llogaritë e pagueshme247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Detyrime të tjera rrjedhëse50,00050,00050,00050,00050,000
Totali i detyrimeve rrjedhëse297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Detyrimet Long Term89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Detyrimet totale89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Drejtësi
Stock përbashkët500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Shtesë të paguar në kryeqytet4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Fitimet e pashpërndara6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Totali i ekuitetit11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
DETYRIMET GJITHSEJ & KAPITALI100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Flow projektuar Cash

TRAGETI FAST: FLOW projektuar CASH
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Aktivitetet operative
Të ardhurat neto6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Rregullimet për të pajtuar të ardhurave neto
të holla neto nga operacionet dhënë:
Ndryshimi në:
Llogaritë Arkëtueshme-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Llogaritë e pagueshme247,632381,428685,145549,029605,392
Asetet tjera aktuale-25,000----
Zhvlerësim852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventar-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Detyrime të tjera50,000----
Paraja neto nga aktivitetet operative6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
Aktivitetet investuese
Pajisje-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Paraja neto nga aktivitetet investuese-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Aktivitetet financuese
Huazimet LTD99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
Paydowns LTD-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Kontributet ekuitetit5,000,0003,000,0002,000,000--
Pagesat dividentit-----
Paraja neto nga aktivitetet Financimit94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Rritja neto të holla për periudhën1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Cash në fillim të periudhës-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Cash në fund të periudhës1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

përmbledhje