Impakti: Postimi Fast

Parashikimet: Shipping shpejte

Ky seksion është aktualisht në ndërtim, ndërsa duke u përditësuar për të përfshirë të dhëna të reja 2012. Ne presim që të ketë ndikim seksionin e përfunduar deri në fund të janarit.

Ndikimi në Tregun e anijeve të shpejtë

Potenciali ardhurat vjetore neto nga Share Tregut

MALLRAVE FAST: PËRMBLEDHJE projektuar TREGUT
 
 
Share TregutArdhurave ShareAnijeTë hyrat PSShpenzimet SPTë ardhurat neto PSFitimi / anije
Share 1%1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
Share 2%2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
Share 3%3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
Share 4%5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
Share 5%6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Pasqyra projektuar ardhurat

MALLRAVE FAST: DEKLARATË projektuar ARDHURAT
 
 
# I Boats zbarkojë3061115213384
Share Tregut0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Shitjet48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Shpenzimet Operative-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Margjina bruto26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Zhvlerësim-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Të ardhura nga interesi164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Shpenzime interesi-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Të ardhurat para tatimit18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Tatimi në të ardhura-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Të ardhurat neto12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Zhvlerësim777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Të ardhura nga interesi-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Shpenzime interesi2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Tatimi në të ardhura5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Të ardhurat neto21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Fletë Bilanci projektuar

FAST MALLRAVE: projektuara BILANCI
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASETET
Pasuritë e tanishme
Kontrollimi / Kursimeve8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Llogaritë Arkëtueshme481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Inventar91,000185,000348,000643,0001,157,000
Asetet tjera aktuale25,00025,00025,00025,00025,000
Totali i aktiveve aktuale8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Asetet fikse
Kosto91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Asetet fikse neto90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
Totali i aktiveve99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
DETYRIMET & KAPITALI
Detyrimet
Detyrimet e tanishme
Llogaritë e pagueshme220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Detyrime të tjera rrjedhëse50,00050,00050,00050,00050,000
Totali i detyrimeve rrjedhëse270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Detyrimet Long Term81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Detyrimet totale81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Drejtësi
Stock përbashkët500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Shtesë të paguar në kryeqytet4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Fitimet e pashpërndara12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Totali i ekuitetit17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
DETYRIMET GJITHSEJ & KAPITALI99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Flow projektuar Cash

MALLRAVE FAST: FLOW projektuar CASH
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Aktivitetet operative
Të ardhurat neto12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Rregullimet për të pajtuar të ardhurave neto
të holla neto nga operacionet dhënë:
Ndryshimi në:
Llogaritë Arkëtueshme-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Llogaritë e pagueshme220,325232,149417,612789,8111,422,368
Asetet tjera aktuale-25,000----
Zhvlerësim777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Inventar-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Detyrime të tjera50,000----
Paraja neto nga aktivitetet operative13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
Aktivitetet investuese
Pajisje-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Paraja neto nga aktivitetet investuese-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Aktivitetet financuese
Huazimet LTD90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
Paydowns LTD-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Kontributet ekuitetit5,000,0003,000,0002,000,000--
Pagesat dividentit-----
Paraja neto nga aktivitetet Financimit86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Rritja neto të holla për periudhën8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Cash në fillim të periudhës-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Cash në fund të periudhës8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

përmbledhje

* Përmbajtja humbur

* Përmbajtja humbur